2018. február 27. [ADATKEZELESI TÁJEKOZTATÓ - BATHORI.HU]
1
Bathori.hu
Adatkezelési
tájékoztató
2018. február 27. [ADATKEZELESI TÁJEKOZTATÓ - BATHORI.HU]
2
BEVEZETES
A "Báthori Furniture Technologies" Belsőépítészeti Betéti Társaság (székhely:
1118 Budapest, Sasadi u. 51-53. sz., cégjegyzékszám: 01-06-517632, adószám:
29075014-2-43) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a vetkező
tájékoztatónak.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében törté
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT
ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi
tájékoztatást adjuk.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:
www.bathori.hu, www.targyaloasztal.eu, www.irodabutor.info
Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:
http://www.bathori.hu/adatkezelesi-tajekoztato.html
A tájékoztató módosításai a fenti címen törtézzététellel lépnek hatályba.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-140480/2018.
AZ ADATKEZE ÉS ELERHESEGEI:
v: "Báthori Furniture Technologies" Belsőépítészeti Betéti Társaság
Cím: 1162 Budapest, Diófa u. 72.
E-mail: bathori@bathori.hu
Telefon: 06 1 342 5203
FOGALOM MEGHAROSOK
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosíthatermészetes személyre („érintett”)
vonatkozó rmely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például v, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy többnyező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, zlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
rté hozzáférhetővé tel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
rlés, illetve megsemmisítés;
3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés ljait és eszközeit az
uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja;